รายงานผลการเรียน

วิธีตรวจสอบ เกรดเฉลี่ย ให้กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษา...


เริ่มโหลด !!! กรุณารอสักครู่...

รหัส ชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ยนสะสม
4222010186 นางสาววรุณยุภา วรุณพงษ์ 2.09
4222010143 นางสาวภาษิต ศรีอินทร์ 2.06
4223010008 นายศักดิ์ชัย บุญงาม 1.44
4222010057 นางสาวพรเพชร ตลับทอง 2.11
4322010223 นางสาวสุดาวรรณ กองสิน 1.11
4422010018 นางสาวนุจรา จุลศรี 2.53
4422010021 นางสาวผกาพร พระงาม 2.08
4422010036 นางสาวสุฑามาศ บุญถึง 1.94
4422010079 นางสาวสำราญ วงษ์ทอง 2.34
4422010089 นางสาวอังสุมาริน บุญเจริญ 2.2
4422010093 นายคมสันต์ สายแสงจันทร์ 1.82
4422010103 นางสาวเจนจิรา พิมพ์เก่า 1.98
4422010107 นางสาวนภาภรณ์ บุญกล้า 2.67
4422010110 นางสาวประดับดวง ด้วงโท 2.91
4422010119 นางสาวรัตนา นาวารี 2.23
4422010121 นางสาววลัยลักษณ์ นพพร 2.86
4422010125 นางสาวศิริรัตน์ จินดาศรี 2.7
4422010144 นางสาวจันจิรา พื้นนวล 1.9
4422010156 นางสาวเบญจมาศ ขาวงาม 1.95
4422010163 นางสาวพันทิวา ชาวนา 2.18
4422010171 นางสาวลินดา สังข์น้อย 2.37
4422010172 นางสาววรรณี ดมหอม 2
4422010178 นางสาวสินานาฏ ผูกดวง 1.59
4422010184 นายพีรชิต คำแปง 1.94
4422010186 นายสมชาย บรรลือทรัพย์ 1.84
4422010192 นางสาวกมลพร สายบุตร 2.04
4422010194 นางสาวเกษร หาดทอง 1.8
4422010197 นางสาวจันทรา ผสมศรี 2.27
4422010214 นางสาวศิริลักษณ์ จันทนุภา 2.01
4422010215 นางสาวสุกัญญา ตาลเจริญ 2.73
4424010004 นายปิยะพงษ์ พันธ์ศรี 1.82
4424010005 นางสาวกนกวรรณ์ จันทร์ฝอย 2.07
4424010018 นางสาวปาริษา เสริมผล 1.66
4424010028 นางสาววัชรามาศ สมัครสมาน 1.58
4423010023 นางสาวยุวรา เยี่ยมรัมย์ 1.96
4423010024 นางสาวระวีนุช พิมพ์เบ้าธรรม 1.54
4424010053 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปทุมชาติ 1.46
4424010054 นางสาวฉันทนา สายกระสุน 1.69
4424010061 นางสาวพรทิพย์ ทีทอง 1.84
4424010064 นางสาวมุกดา ทรงดาศรี 1.61
4424010069 นางสาววันดี สุขเต็ม 2.65
4424010088 นางสาวอ้อมใจ พาสนุก 2.32
4424010092 นายสันติ อุส่าห์ดี 2.04
4424010094 นางสาวเกศสุดา ศิริพูน 1.84
4424010134 นางสาวกัลญาณี บุญล้ำ 2.09
4424010135 นางสาวกาญจนา พูนสกุล 2.29
4424010145 นางสาวธนิกานต์ ดวงสี 2.79
4424010152 นางสาวยุวลี แย้มงาม 1.6
4424010177 นางสาวอัญชลี ศรกล้า 1.94
4432020049 นางสาวนุชสุนีย์ ศรีแก้ว 2.04
4432040006 นายศักดา พระทอง 1.66
4432040052 นางสาวณัฐพร สิงคนิภา 2.21
4432040079 นายประเสริฐ ซ่อนกลิ่น 1.85
4432040085 นายอลงกรณ์ รุ่งกิจบำรุงรัตน์ 1.59
4432040101 นายวงศกร วงษ์เกิด 2.02
4422010012 นางสาวนงนุช เจนถูกใจ 3.09
4523010004 นางสาวจันทร์เพ็ญ นิราศโศรก 3.44
4523010005 นางสาวจินตนา สุดสกุล 2.61
4524030031 นางสาวบัวผัน เสนาะเสียง 2.22
4523010010 นางสาวปวีณา กิ่งจันทร์ 3.34
4523010011 นางสาวมณีศร แจ่มใส 3.57
4523010017 นางสาวสุทิศา หยิบเหมาะ 3.82
4523010019 นางสาวสุพรรษา แสงอ่อน 3.51
4523010020 นางสาวองุ่น กะการดี 2.71
4523010023 นายขจรศักดิ์ บุญธรรม 1.75
4523010025 นายติโชติ คำมา 1.39
4523010026 นายทินกร ทองดา 1.82
4523010030 นายพิษณุ พูนดังหวัง 0.85
4523010033 นายวิชัย วงศ์สูงเนิน 2.23
4523010035 นายสิงหนาท ฤกษ์ศรี 1.4
4522010001 นางสาวกรรณิภา ยอดเสาดี 3.47
4522010002 นางสาวกัลยา ถมปัทม์ 3.36
4522010003 นางสาวเกศกนก บุญชาติ 2.87
4522010004 นางสาวขวัญจิรา ศรีพุทธ 3.65
4522010005 นางสาวจรัสศรี สายสร้อย 3.69
4522010007 นางสาวชนานันท์ ดำริห์ 2.66
4522010008 นางสาวดวงจันทร์ อุส่าห์ดี 3.38
4522010009 นางสาวต้องมนัส วิเศษพูน 3.52
4522010010 นางสาวทวีพร เนื้อนิล 3.02
4522010011 นางสาวทัศนีย์ สุขเกิด 3.08
4522010012 นางสาวนงนุช เกริ่นกระโทก 2.57
4522010013 นางสาวนฤมล เทียมวงศ์ 3.46
4522010014 นางสาวน้ำผึ้ง บุตรเทศ 3.26
4522010015 นางสาวนิตยา แต้ดำรงพงศ์ 3.9
4522010016 นางสาวนิภา แก้วงาม 3.68
4522010017 นางสาวปริญดา เสียงสนั่น 3.76
4522010018 นางสาวปัทมา สุรถาวร 3.26
4522010019 นางสาวพัชราพร ดนัยรุ่งรัตน์ 3.06
4522010020 นางสาวพัชราภรณ์ นามทอง 3.65
4522010021 นางสาวเมริสา งามเจริญ 3.68
4522010022 นางสาวเย็นฤดี สำเภาดี 3.01
4522010023 นางสาวลาวัลย์ จันทร์หอม 2.97
4522010024 นางสาววันทนา จินดารอง 3.3
4522010025 นางสาววิมลวรรณ งามแฉล้ม 3.76
4522010026 นางสาววิลาณี นามพล 3.21
4522010027 นางสาวศศิธร สาโดด 2.07
4522010028 นางสาวศิริขวัญ สุขตัว 3.23
4522010029 นางสาวศิริดา ดวงราษี 3.17
4522010030 นางสาวสมพร ตุ้มแก้ว 3.3
4522010031 นางสาวสโรชา ทรงสีม่วง 3.75
4522010032 นางสาวสายรุ้ง เอิกเกริก 3.71
4522010033 นางสาวสาวิตรี การะเกษ 3.13
4522010035 นางสาวสุนันทา สุขยานุดิษฐ 3.68
4522010036 นางสาวสุนันพิณี บุญพัฒน์ 3.01
4522010037 นางสาวสุพร พวงลัดดา 3.16
4522010038 นางสาวสุวรรณา รอดเที่ยง 3.12
4522010039 นางสาวอนันยา ชูเสน 2.51
4522010040 นางสาวอรพรรณ เพียรศรี 3.93
4522010041 นางสาวอาภาภรณ์ งามนวล 3.67
4522010042 นายกิตติพงษ์ กรงกระโทก 3.15
4522010043 นายสมหวัง เจียนมะเริง 2.85
4522010044 นายสายชล แก้วกุมภีร์ 3.24
4522010045 นายอาทร วงศ์สุนทร 3.71
4522010046 นางสาวกรรณิการ์ สุขสนิท 3.11
4522010047 นางสาวกฤษณา บุญมา 3.16
4522010048 นางสาวกาญจนา สุขคำ 2.79
4522010049 นางสาวขวัญใจ ไม้หอม 3.14
4522010050 นางสาวจันทรา นพเก้า 2.31
4522010051 นางสาวจีรนันท์ แกมกล้า 2.73
4522010052 นางสาวชนิดา สิทธิสังข์ 2.46
4522010054 นางสาวดวงใจ ยิ่งได้ชม 3.28
4522010055 นางสาวนพรัตน์ สมหงษ์ 3.08
4522010057 นางสาวนิตยา แหลมไธสง 3.15
4522010058 นางสาวนิลวรรณ ชาตะสิงห์ 2.74
4522010059 นางสาวประภาพร ทองภา 3.34
4522010060 นางสาวพรรณี โสดา 3.54
4522010061 นางสาวพัชรี มีโชค 3.41
4522010062 นางสาวมยุรี สงวนชื่อ 3.53
4522010063 นางสาวมัทนียา พรมสอน 3.35
4522010064 นางสาวยุพา วสุวัฒน์ 3.27
4522010065 นางสาวรจนา บุญสอน 3.08
4522010066 นางสาวรจนา พวงยอด 3.79
4522010068 นางสาวรัตนาภรณ์ แสนกล้า 3.41
4522010069 นางสาวราตรี สายสุด 3.13
4522010070 นางสาวรุจณีย์ นพเก้า 3.63
4522010071 นางสาวลินดา ล้วนดี 3.12
4522010073 นางสาววิภา กาดรัมย์ 3.09
4522010074 นางสาววิลาวัลย์ ดอกเขารัมย์ 2.65
4522010076 นางสาวสมปอง มั่นยืน 3.16
4522010078 นางสาวสิริมินทรา ศรีละคร 3.58
4522010079 นางสาวสุดาทิพย์ ยี่เฮง 3.41
4522010081 นางสาวสุพรรษา บูรณ์เจริญ 2.94
4522010083 นางสาวสุรัชดา ศาลางาม 3.68
4522010084 นางสาวเสาวณีย์ เจริญศิริ 3.31
4522010087 นางสาวอรอุษา เพียรขุนทด 3.23
4522010088 นางสาวอัจฉราพร อุนาพันธ์ 3.01
4522010090 นางสาวอารีย์ มะลิมาตย์ 3.71
4522010092 นางสาวกรรณิกา บุญเติม 2.78
4522010093 นางสาวเกศทิพย์ ใจงาม 3.28
4522010094 นางสาวขวัญจิตร ภาสำราญ 3.06
4522010095 นางสาวจรัญญา กันนุฬา 3.16
4522010096 นางสาวจันทร์จิรา ทองนำ 2.84
4522010097 นางสาวจารุวรรณ แซ่ลิ้ม 3.12
4522010099 นางสาวดุจลดา สุภิษะ 3.53
4522010100 นางสาวนลินี สมานทอง 3.26
4522010101 นางสาวบุษกร สมพันธ์ 3.07
4522010103 นางสาวปรางค์สุดา พันธุ์พาณิชย์ 3.17
4522010104 นางสาวปัทมา สุทิพย์ประเสริฐ 2.6
4522010105 นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ 3.65
4522010106 นางสาวปิยะวรรณ คงสกุล 2.68
4522010107 นางสาวพัชรีภรณ์ เรืองมั่น 2.91
4522010109 นางสาวเรวรรณ์ บรรลือทรัพย์ 3.05
4522010110 นางสาวฤดีกานต์ พรหมบุตร 2.12
4522010111 นางสาวละออง บูรณ์เจริญ 3.03
4522010112 นางสาววรรณา บัวทอง 3.05
4522010113 นางสาววราภรณ์ วงษ์เก่า 2.91
4522010114 นางสาววิภารัตน์ บุญตอง 2.79
4522010115 นางสาววิไลพร โกสีนาม 2.89
4522010116 นางสาวศศิธร บุญปก 3.02
4522010117 นางสาวศิรินภา แสงศรี 2.28
4522010118 นางสาวศุภมาส แกมกล้า 3.63
4522010119 นางสาวศุภษร สายสุด 2.75
4522010120 นางสาวสงกรานต์ สุขจิต 3.86
4522010121 นางสาวสมถวิล อยู่แล้ว 2.97
4522010122 นางสาวสังวาลย์ ท่าดี 3.38
4522010123 นางสาวสายเพชร อินทร์ดี 3.25
4522010126 นางสาวสุนิสา หวังสม 1.81
4522010127 นางสาวสุภัทรชา สารศรี 2.96
4522010129 นางสาวสุวรรณภา เจตนาดี 2.92
4522010130 นางสาวแสงเดือน หอมหวล 3.05
4522010131 นางสาวหนึ่งฤทัย เพชรแสง 2.4
4522010132 นางสาวหัตถลักษณ์ บุญโสภา 2.91
4522010133 นางสาวอณุญา โพธิ์เงิน 3.08
4522010135 นายวรวุฒิ ชาติสม 1.32
4522010136 นายอัมรินทร์ สัญจรโคกสูง 2.65
4522010137 นางสาวกรรณิการ์ นานวล 3.61
4522010138 นางสาวกรรณิการ์ เขียวชอุ้ม 2.48
4522010139 นางสาวกรองกาญจน์ คิดชนะ 2.32
4522010140 นางสาวกาญจนา บำรุงตน 2.95
4522010141 นางสาวกิตติยา มีศรี 2.65
4522010142 นางสาวจริยา สืบเพ็ง 1.92
4522010143 นางสาวจันจิรา สมานสุข 2.55
4522010144 นางสาวจันจิรา นวะสิมัยนาม 2.38
4522010145 นางสาวจันทรา พรดี 3.75
4522010146 นางสาวจันทราภรณ์ พูลพรหม 3.63
4522010147 นางสาวจิตติยา อาจยิ่งยง 3.53
4522010148 นางสาวจินดาพร ถิ่นทัพไทย 3.54
4522010149 นางสาวจิรพร ได้ดี 2.58
4522010150 นางสาวจิราภรณ์ พรหมบุตร 2.76
4522010152 นางสาวจุรีพร ดีสม 1.89
4522010153 นางสาวชนัดดา รินโยธา 2.45
4522010154 นางสาวชื่นจิตร อาจเรือง 3
4522010156 นางสาวนันทิดา จงทวี 1.97
4522010157 นางสาวเบ็ญจวรรณา มั่นใจ 3.15
4522010158 นางสาวปรียาภรณ์ กองแก้ว 2.86
4522010159 นางสาวพรทิพย์ เตียงทอง 2.63
4522010160 นางสาวพรรณี ฉิมงาม 2.49
4522010161 นางสาวยุวาลี สีดา 2.96
4522010162 นางสาวรจนา พ่อค้า 3.1
4522010163 นางสาวรสกานดาพร สมบุญ 3.35
4522010164 นางสาววัลภา กองศิริ 3.01
4522010165 นางสาวศศิธร พอกสนิท 3.16
4522010166 นางสาวศิราพร เอื้อนไธสง 3.57
4522010168 นางสาวสมฤดี ผสมกล้า 3.24
4522010169 นางสาวสายสมร ชาวปลายนา 2.14
4522010170 นางสาวสุพรรษา สรรพจารย์ 3.65
4522010171 นางสาวสุริษา ดาศรี 2.17
4522010172 นางสาวสุวรรณเพ็ญ มาลา 2.87
4522010173 นางสาวสุวิมล บังคะดารา 3.15
4522010174 นางสาวแสงเดือน บุญคล้อย 3.5
4522010175 นางสาวแสงเทียน อินทร์สำราญ 2.65
4522010176 นางสาวหงษ์ฟ้า แจ่มใส 2.54
4522010177 นางสาวอรสา ราฤทธิ์ 3.1
4522010178 นางสาวอรุณี สุขช่วย 2.76
4522010179 นางสาวอัญชลี เชียวชูกุล 3.94
4522010181 นายฐิรานุวัฒน์ อุนานนท์ 2.63
4522010182 นางสาวกาญจนา ชุมกลาง 1.44
4522010183 นางสาวจิตติมา ทองศรี 3.24
4522010184 นางสาวจิราภา นิลจันทร์ 3.27
4522010185 นางสาวจีรนุช เยาวลักษณ์ 3.15
4522010186 นางสาวจีรวรรณ ปิยอัมพรชัย 3.35
4522010187 นางสาวจุติพร หม้อทอง 2.65
4522010188 นางสาวดารุณี เหลืองทอง 1.3
4522010189 นางสาวทนาพร บุญล้ำ 2.51
4522010190 นางสาวนฤมล สนาคินิตร 2.26
4522010191 นางสาวนวลจิรา อินทอง 1.98
4522010192 นางสาวน้องนุช มีศิริ 1.6
4522010193 นางสาวน้ำอ้อย ดวงจันนี 3.24
4522010194 นางสาวนิตยา อุทธารัมย์ 2.36
4522010195 นางสาวนุชจรีย์ คงสกุล 2.72
4522010196 นางสาวนุชนาฎ เจนจบ 3.16
4522010197 นางสาวโนรี ด่วนดี 2.13
4522010198 นางสาวบานเย็น พานทอง 2.63
4522010199 นางสาวบุษบา ยอดงาม 3.25
4522010200 นางสาวเบญจพร สุบินยัง 2.41
4522010201 นางสาวปนัดดา บุญร่วม 3.23
4522010202 นางสาวปราณี สุดงาม 2.95
4522010203 นางสาวพรทิพย์ เสมอใจ 3.1
4522010204 นางสาวพัชรินทร์ เหมือนนึก 2.5
4522010205 นางสาวภาวดี บุญปลอด 3.16
4522010206 นางสาวมลธิรา ไกรเสือ 2.73
4522010207 นางสาวมาลินี สายทะเล 3.26
4522010208 นางสาวมาลี ชัยพร 3.06
4522010209 นางสาวรัตนา เหมือนมี 2.16
4522010210 นางสาวรัตนา อุมาธรณ์ 2.14
4522010211 นางสาวรุ่งทิวา จันทร์ฝอย 1.64
4522010212 นางสาวรุ่งนภา ประยงค์หอม 1.96
4522010214 นางสาววรัชฐา อุดมครบ 2.41
4522010216 นางสาววิยะดา ทองสีแก้ว 3.39
4522010217 นางสาวศิริพร เพิ่มทรัพย์ 3.09
4522010219 นางสาวสาริกา สมจิตร 3.39
4522010220 นางสาวสุนีย์ โพธิ์เงิน 3.36
4522010221 นางสาวสุภาภรณ์ เทียนทอง 2.58
4522010222 นางสาวสุวณีย์ บุญทวี 3.12
4522010223 นางสาวสุวิมล ชายกล้า 2.62
4522010224 นางสาวโสภา จาคะพิทาน 2.42
4522010225 นางสาวอนงค์นาฏ จับใจเหมาะ 2.69
4522010226 นายธีรเทพ เจริญศิริ 2.89
4522010227 นายสมชาย ติดใจดี 3.01
4522010229 นางสาวกิตติภรณ์ ภางาม 2.52
4522010230 นางสาวจันทร์จิราภรณ์ พยัฆษา 2.6
4522010231 นางสาวชลธิชา นิลแก้ว 3.04
4522010232 นางสาวฐิติพร งามสง่า 3.31
4522010233 นางสาวทิพย์อนงค์ สังโสมา 3.08
4522010234 นางสาวนัทรียา ไม้สวยดี 3.15
4522010235 นางสาวนิภา เจาะเหมาะ 3.16
4522010236 นางสาวนิภาพร เอ็นดู 3.01
4522010237 นางสาวปรียา ตะเคียนราม 2.89
4522010238 นางสาวปัทมา เชื้องาม 3.03
4522010239 นางสาวเปมิกา วัชรารัตน์ 2.01
4522010240 นางสาวพรทิพา จุลวัน 2.57
4522010241 นางสาวพรรณิภา บุตรงาม 1.61
4522010242 นางสาวรัตนา อุนานนท์ 3.1
4522010213 นางสาววงษ์ศา เติมสุข 2.43
4522010244 นางสาววรรณภา เจียมสระน้อย 2.35
4522010247 นางสาววีนา บุญมาก 3.02
4522010249 นางสาวศิริพร ทรัพย์โภค 2.64
4522010254 นางสาวสุนันทา สุดงาม 3.24
4522010255 นางสาวสุพรรษา เหลือถนอม 2.57
4522010256 นางสาวสุภาพร เหลืองทอง 2.26
4522010258 นางสาวสุวัฒนา ใจชนะ 3.28
4522010259 นางสาวเสาวณีย์ ผิวทน 3.5
4522010260 นางสาวเสาวภา ทรงแก้ว 3
4522010261 นางสาวหนึ่งฤทัย กอแก้ว 2.32
4522010262 นางสาวอรภา ธรรมนาม 3.12
4522010263 นางสาวอรศรี ว่าดี 2.91
4522010264 นางสาวอรัญญา พอกกล้า 1.93
4522010266 นางสาวอรุณี ชาติแดง 2.06
4522010267 นางสาวอัมราภรณ์ จารุวงศ์ 1.93
4522010268 นางสาวอำไพ เหมือนมี 2.62
4522010269 นางสาวอุไร พืชทองหลาง 3.05
4522010273 นายรุ่งโรจน์ ยืนยาว 2.64
4522010274 นางสาวกรรณิการ์ ถิ่นจันทร์ 2.03
4522010275 นางสาวกาญจนา บัววงศ์ 2.24
4522010276 นางสาวขนิษฐา อย่าลืมดี 2.15
4522010280 นางสาวนุสรา พานอนันต์ 3.2
4522010281 นางสาวปราณี ตอนรัมย์ 2.2
4522010282 นางสาวพรธิวา อินแปลง 3.06
4522010284 นางสาวเพชรรัตน์ ขันธรัตน์ 2.98
4522010285 นางสาวเพียงเดือน สามันสวน 2.67
4522010286 นางสาวโพธิ์ไทร สุดสำริด 2.9
4522010287 นางสาวมนทิวา ชัยยา 3.21
4522010288 นางสาวมนินทร รองสาลี 2.88
4522010289 นางสาวมัชฌิมา จำรูญ 2.48
4522010290 นางสาวยุพา วิชุมา 3.39
4522010291 นางสาวรัตนา แก้วยก 2.23
4522010292 นางสาวราณี สมานทอง 2
4522010293 นางสาววจีพร เที่ยงธรรม 2.83
4522010297 นางสาววารุณี วาลีประโคน 2.5
4522010298 นางสาววิจิตรา วัฒนศักดิ์ 2.15
4522010299 นางสาวศรีประไพ โพธิ์ภิรมย์ 2.72
4522010300 นางสาวศรีวราห์ แต้มทอง 2.66
4522010301 นางสาวศศิธร อินทร์ทอง 2.28
4522010303 นางสาวสายทิพย์ บุญเศษ 2.42
4522010304 นางสาวสาวิตรี จีนรัมย์ 2.58
4522010307 นางสาวสุจิรา ฝอยทอง 1.95
4522010308 นางสาวสุธาลินี หล่าบรรเทา 2.55
4522010309 นางสาวสุพรรณี สาแก้ว 2.25
4522010310 นางสาวสุพรรษา กระแสเทพ 3.2
4522010312 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีตุลานุ 3.01
4522010313 นางสาวอรวรรณ จันทร์ปรุง 2.91
4522010314 นางสาวอรอุมา ดอกใหญ่ 3.47
4522010315 นางสาวอำภา วิวาสุข 2.19
4522010316 นางสาวเอื้องคำ สุระ 2.21
4522010317 นายอนุสรณ์ นิยมทอง 2.28
4524010001 นางสาวกนกวรรณ สุไต้ทอน 3.16
4524020021 นางสาวเกวลี อย่างบุญ 3.18
4524010002 นางสาวเกสร ศรีหาบุตร 3.59
4524020001 นางสาวทัดดาว ประสงค์สุข 2.54
4524020002 นางสาวทิพวรรณ สกุลดำรงเกียรติ 2.45
4524010003 นางสาวนารีรัตน์ สายกระสุน 3.15
4524010004 นางสาวนีรนุช คลายโศก 3.44
4524020004 นางสาวปิยะนัตร์ ชอบทอง 2.24
4524020022 นางสาวเปียทิพย์ จิตเย็น 3.09
4524030002 นางสาวสิริกานต์ ทองทา 2.79
4524010006 นางสาววาทินี ดีงามเลิศ 3.5
4524020006 นางสาววิภา พรหมบุตร 1.75
4524010007 นางสาววิภา ทรงศรีสด 3.72
4524010008 นางสาววิภาวดี หมายกล้า 3.41
4524010009 นางสาวสุภาพ งาตา 3.25
4524010010 นางสาวสุภาพร หมายสุข 3.79
4524010011 นางสาวสุฤทัย คล้ายบุตร 2.93
4524020023 นางสาวเสาวลักษณ์ เพิ่มสำราญ 2.62
4524010012 นายภูวนาถ ทองเปล่ง 3.55
4524020024 นางสาวกฏชฏา สวากัน 2.41
4524020009 นางสาวยุวดี บรรลือทรัพย์ 2.32
4524020010 นางสาวรุ่งนภา เสริมดี 2.67
4524020027 นางสาวลัดดาวัลย์ สมยา 2.69
4524020011 นางสาวลำไพ แข็งแรง 3.11
4524030004 นางสาววราภรณ์ ขันธนิยม 2.14
4524020012 นางสาวศิราณี พ่อค้า 1.46
4524020013 นางสาวศิริพร พิเรศรัมย์ 2.85
4524020029 นางสาวศิริพร สาละ 2.32
4524020030 นางสาวสมใจ สังสัญชาติ 3
4524020032 นางสาวสุธารินทร์ แข่งขัน 3.43
4524020033 นางสาวสุนิษา ผ่องใส 2.35
4524020034 นางสาวสุรีรัตน์ มีชอบ 2.6
4524030005 นางสาวอังคนางค์ เกิดพระ 2.28
4524020035 นางสาวอาภาพร ไม้อ่อนดี 2.56
4524020036 นายบุญเกิด สมานทอง 2.51
4524020037 นายเอกพล มะหะหมัด 2.27
4524010013 นางสาวกังสดาล จงกลกลาง 2.96
4524020015 นางสาวคำพวง บุญมาก 2.81
4524020017 นางสาวปริศนา ไชยะแก้ว 3.04
4524010016 นางสาวผุสดี มานุจำ 2.87
4524010017 นางสาวพรรณธิพา เวียงวีระ 2.88
4524010018 นางสาวเพชรอำพร ก้านอินทร์ 3.33
4524010020 นางสาวภรณ์ทิพย์ ใสนวน 3.18
4524030006 นางสาวรวิวรรณ จันทร์ทอง 2.22
4524010022 นางสาวสาธิยา เห็นงาม 3.15
4524010023 นางสาวสุดากาญจน์ แยบดี 3.45
4524010024 นางสาวสุวรรณา เหล็กกล้า 1.83
4524010025 นางสาวอธิษา กงนาค 2.09
4524020018 นางสาวอรพรรณ สารภีย์ 2.7
4524010026 นางสาวอรวรรณ ลวดเงิน 3.19
4524030007 นางสาวกัลยา ภูมิไสว 3.14
4524030008 นางสาวกิ่งกมล เพียรพานิชย์ 2.48
4524010027 นางสาวจันทร์จีรา วิญญูธรรม 2.36
4524010028 นางสาวจุฑาทิพย์ ยิ่งยง 3
4524030009 นางสาวณัฐธิดา สำนักนิตย์ 2.85
4524030010 นางสาวนันทนา เบ็ญเจิด 3.01
4524030011 นางสาวน้ำทิพย์ ยวนจิต 2.9
4524030012 นางสาวนิตยา พวงลำภู 3.41
4524030013 นางสาวบุณยาพร ลีลาสาร 2.12
4524030014 นางสาวประภาพร มั่นคง 3.35
4524030015 นางสาวพรทิพย์ สังสัญชาติ 3.45
4524030016 นางสาวพรรณา มัญจะกาเพท 2.89
4524030017 นางสาวพัชรินทร์ หมายสุข 2.98
4524010029 นางสาวพัชรี ชะอุ่มดี 2.38
4524030018 นางสาวพุดซา คิดชอบ 3.05
4524030019 นางสาวภัทรพร พ่อค้า 2.66
4524030020 นางสาวมยุรา บินรวดเร็ว 3.4
4524030021 นางสาวรัชดา เหมือนเยี่ยง 3.12
4524020038 นางสาวรัตตา ปรากฎชื่อ 3.02
4524030022 นางสาววรรณนิภา แก้วดี 3.06
4524030023 นางสาววันดี ยอดมี 3.03
4524030024 นางสาวสุนิษา นพเก้า 3.33
4524030025 นางสาวสุพัตรา เกตุชาติ 2.72
4524020019 นางสาวสุภาพร มะลัยทอง 2.34
4524030026 นางสาวสุภาพร เสพสุข 3.41
4524030027 นางสาวอนงค์ ประชากูล 2.98
4524030028 นางสาวอรวรรณ ขุมทอง 3.01
4524010031 นางสาวอุไรรัตน์ ธรรมดา 2.46
4524030029 นายธีระพงษ์ สุขประจำ 2.77
4524030030 นายวุฒิพงษ์ ขุมทอง 2.54
4532010002 นางสาวจุฑารัตน์ จั้นอรัญ 3.59
4532010003 นางสาวจุรีพร สระแก้ว 2.64
4532010004 นางสาวชลธิชา มหาราช 3.22
4532010005 นางสาวดวงฤดี ธีระบุตร 3.67
4532010006 นางสาวดาวใจ สีงาม 3.4
4532010007 นางสาวทัศนียา เสนสอน 2.84
4532010008 นางสาวธัญพิชชา หวังชอบ 3.55
4532010009 นางสาวธีรกานต์ จิตโชคอำนวย 3.02
4532010010 นางสาวนลินี มะลิวัลย์ 3.93
4532010011 นางสาวนวลจันทร์ บุญมาก 3.1
4532010012 นางสาวนิตยา สาแก้ว 2.47
4532010013 นางสาวนุจรินทร์ ดอกนาค 2.59
4532010014 นางสาวพนมกร แก้วใส 2.59
4532010015 นางสาวพรทิพย์ ปราณีต 3.56
4532010016 นางสาวพรเพ็ญ พันธ์ศรี 3.04
4532010017 นางสาวพัชราภรณ์ สายบุตร 3.54
4532010018 นางสาวเพ็ญนภา เพิ่มผล 3.84
4532010019 นางสาวลัดดา ตุ้มทอง 2.58
4532010020 นางสาวลิ้นจี่ บุญสวัสดิ์ 3.37
4532010021 นางสาววริยา เรืองไกล 3.36
4532010022 นางสาววิไลพร นึกงาม 3.48
4532010023 นางสาวศศิกานต์ หอมหวล 3.23
4532010024 นางสาวศิรินันท์ อุระงาม 3.21
4532010025 นางสาวสมพจน์ ศรีสุวรรณ์ 3.76
4532010026 นางสาวสายฝน กองสุข 3.58
4532010027 นางสาวสาวิตรี สุกดาว 3.55
4532010028 นางสาวแสงดาว บุญสม 3.45
4532010029 นางสาวอนงค์ เกลียวศรี 2.87
4532010030 นางสาวอรพิชญ์ ปาปะสังข์ 3.54
4532010031 นางสาวอันศลิน แผ่นทอง 3.44
4532010032 นายวิศิษฎ์ สุดสกุล 3.45
4532010034 นางสาวกัลยา อินทรบุตร 2.39
4532010035 นางสาวกิ่งแก้ว มั่นยืน 2.38
4532010038 นางสาวทัศนีย์ ยินดีงาม 2.96
4532010039 นางสาวน้องใหม่ ใจงาม 2.64
4532010040 นางสาวนันฑิพัฒน์ เสาวพาน 2.62
4532010041 นางสาวนิสากรณ์ ก่อแก้ว 1.73
4532010042 นางสาวประยงค์ ภาคคำ 3.08
4532010043 นางสาวพรนภา ดาศรี 3.2
4532010044 นางสาวพันเพ็ญ โสระ 2.72
4532010045 นางสาวพิกุล นามวัต 3.13
4532010046 นางสาวไพลิน เชื้อชัย 2.61
4532010047 นางสาวมณีรัตน์ แฮะประโคน 3.14
4532010048 นางสาวรัตนาพร บุตรงาม 2.19
4532010049 นางสาววรรณา สมานโสร์ 2.93
4532010051 นางสาวศิรินยา บุตรสวัสดิ์ 2.81
4532010052 นางสาวศิริพร มียิ่ง 2.21
4532010054 นางสาวสุกัญญา หอมหวล 2.79
4532010055 นางสาวสุรัชดา บุสยาตรัส 2.43
4532010056 นางสาวเสาวนิด บังทอง 2.13
4532010057 นางสาวโสมลี ยอดจันทร์ 3.38
4532010058 นางสาวอนัตตา ทองเกลี้ยง 3.57
4532010059 นางสาวอรประภา พันธ์ชาติ 2.15
4532010060 นางสาวอัมพวัน มูลมั่งคั่ง 2.96
4532010061 นางสาวอำภาพร ดัชถุยาวัตร 2.37
4532010062 นางสาวอุไรวรรณ ดีนาน 3.16
4532010063 นายกิตติรัตน์ จำนงเพียร 2.16
4532010064 นายสุรศักดิ์ เสพสุข 2.76
4532010091 นายส่งเสริม สีสันงาม 2.32
4532010065 นางสาวกรวิการ์ หอมเนียม 3.16
4532010067 นางสาวทิติมา หอมขจร 2.37
4532010069 นางสาวนิสา บุตรลักษณ์ 2.55
4532010070 นางสาวเบญจมาภรณ์ แสนกล้า 2.8
4532010072 นางสาวพัทธนันท์ ชัยฉลาด 2.84
4532010073 นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์หอม 2.61
4532010074 นางสาวมณี บัวบานงาม 3.33
4532010075 นางสาวมลจิรา ยาศิริ 2.92
4532010076 นางสาวมลวี ประยงค์หอม 2.71
4532010077 นางสาวโมรี บูรณะ 3.06
4532010078 นางสาวละออ หินเพชร 2.9
4532010079 นางสาววรรณีย์ ลีราช 2.31
4532010080 นางสาววราพร บุญทวี 2.81
4532010081 นางสาววริศรา มีเจริญ 2.38
4532010082 นางสาววัชรญา ศรีเมือง 1.91
4532010083 นางสาววิลาวัณย์ สิมมา 2.78
4532010084 นางสาวสุกัลยา มานุจำ 2.77
4532010085 นางสาวสุพาภรณ์ ขาวงาม 2.38
4532010086 นางสาวหทัยชนก อนุกุล 2.55
4532010087 นางสาวอภิญญา ทองพระพักตร์ 2.92
4532010088 นางสาวอรษา สุริยงค์ 3.27
4532010089 นางสาวอัปสรศรี แสนกล้า 2.66
4532010090 นางสาวอุไรวรรณ มวลคำลา 2.2
4532010066 นางสาวจันทร์เพ็ญ สืบทอง 2.36
4532010092 นายสุระศักดิ์ ดัชถุยาวัตร 2.57
4532010093 นางสาวกาญจนาพร ยินดีงาม 2.47
4532010094 นางสาวขวัญใจ ธรรมดา 2.72
4532010096 นางสาวจันจิรา มะลิซ้อน 3.16
4532010097 นางสาวจิตรา ท้าวไทยชนะ 2.57
4532010098 นางสาวชุลีกร เครือเพชร 2.55
4532010099 นางสาวณัฐติยา เกิดทรัพย์ 3.22
4532010100 นางสาวดาว แสนรู้ 2.39
4532010101 นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทอง 2.98
4532010102 นางสาวธีราภรณ์ พรหมบุตร 2.3
4532010103 นางสาวนันทนา หงษ์ทอง 3.42
4532010104 นางสาวนิจติยา เสาไส 2.46
4532010106 นางสาวนุจรี ตีคลี 2.66
4532010107 นางสาวบังอร จันทร์กฤษ 2.68
4532010108 นางสาวบัวลิ้น สุดดำ 2.44
4532010110 นางสาวผ่องใส บรรเทิงใจ 2.84
4532010111 นางสาวพงษ์นภา สมรูป 3.2
4532010112 นางสาวพรรณิสา โต๊ะงาม 2.98
4532010113 นางสาวไพรัช แผ่นทอง 3.69
4532010115 นางสาวรัชฎา แกมกล้า 2.47
4532010116 นางสาวราตรี เทียมไธสง 2.69
4532010117 นางสาววชิราภรณ์ ยอดดี 2.45
4532010118 นางสาววราภรณ์ ประยงค์หอม 2.8
4532010119 นางสาววิพา แสนกล้า 2.4
4532010122 นางสาวสายฝน เครือจันทร์ 2.59
4532010123 นางสาวสุพรรณี บุญล้อม 2.77
4532010124 นางสาวอรุณยุภา โพธิ์แก้ว 2.46
4532010125 นางสาวอำนวยพร พระงาม 3.01
4532010126 นายอภิชาติ เซี่ยงคิ้ว 2.68
4532010127 นางสาวจันทิรา มุมทอง 2.32
4532010128 นางสาวจุฑาทิพย์ ยืนยง 1.95
4532010129 นางสาวจุฑามาศ ทรงกรด 2.53
4532010130 นางสาวณัฐธิดา สุโทสา 2.79
4532010132 นางสาวนงลักษณ์ พรหมบุตร 1.91
4532010134 นางสาวนิตย์ จงจำ 2.43
4532010135 นางสาวนิศารัตน์ การะเกต 2.19
4532010136 นางสาวพัชรีย์ หล่อแหลม 2.27
4532010137 นางสาวเมทินี เจาะดี 2.53
4532010138 นางสาวรจนา วังสันต์ 2.32
4532010140 นางสาวรุ่งนภา กระจ่างใส 2.03
4532010141 นางสาวละมัย จิตหาญ 2.77
4532010143 นางสาวธิชา นิราศภัย 3.34
4532010144 นางสาวศิริพร กาสอน 2.36
4532010146 นางสาวสรรษณีย์ โฉมงาม 2.85
4532010147 นางสาวสุขกัญญา กองสุข 2.1
4532010148 นางสาวสุดารัตน์ สุขสงวน 2.32
4532010149 นางสาวสุวรรณรัตน์ ลัทธิวาจา 2.2
4532010150 นางสาวสุวิมล ประทุมแก้ว 2.4
4532010151 นางสาวเสาวณีย์ ปัญญาฉลาด 2.01
4532010153 นางสาวโสภา วิสารัตน์ 1.04
4532010154 นางสาวอภัสรา พนารินทร์ 2.94
4532010155 นางสาวอำนวย รุ่งเรือง 2.45
4532010156 นายบุญยัง กันตรง 1.89
4532010157 นายวินัย สุโทสา 1.61
4532010158 นายสุรวงศ์ สร้อยสนเทศ 2.15
4532010160 นางสาวจณิสตา บุญอาจ 2.59
4532010161 นางสาวเจนจิตร เจือจันทร์ 2.08
4532010162 นางสาวชลธิชา จำปาเทศ 3.19
4532010163 นางสาวทัศณี บุตรงาม 2.51
4532010164 นางสาวทัศนีย์ โพธิ์เงิน 2.7
4532010165 นางสาวทัศวรรณ จินพละ 2.83
4532010167 นางสาวยุวรีย์ หงษ์เพชร 2.79
4532010168 นางสาวรัก บัวสะอาด 2.63
4532010169 นางสาวรัตนาพร การะเกด 2.55
4532010170 นางสาวสมร มั่นจิตร 2.75
4532010171 นางสาวอรุณรัตน์ สาธร 2.7
4532010172 นางสาวเอื้องฟ้า การะเกต 2.48
4532020002 นางสาวจักร์ตรี วิชาแหลม 3.46
4532020003 นางสาวจันทร์ญา ทองเชื้อ 3.54
4532020004 นางสาวจุฑาทิพย์ เคราะห์ดี 2.7
4532020005 นางสาวดาระณี ชูวา 3.26
4532020006 นางสาวนวรัตน์ นพคุณ 2.78
4532020007 นางสาวนวลอนงค์ กระแสโสม 2.58
4532020008 นางสาวนารี หอมนวล 3.3
4532020009 นางสาวกมลพร ดวงศรี 2.66
4532020010 นางสาวพินฎา ศิริรจน์ 2.87
4532020012 นางสาวรัตนา งามยิ่ง 2.76
4532020013 นางสาวลดาวัลย์ ลวงลายทอง 3.33
4532020014 นางสาววรพรรณ หมายสม 3.12
4532020015 นางสาววาสนา ทองนำ 2.84
4532020016 นางสาววิภา ภาษาสุข 3.34
4532020017 นางสาววิภา อร่ามเรือง 2.63
4532020018 นางสาวศรีภรณ์ แถบทอง 3.3
4532020019 นางสาวสุภาวดี ตรงคำนึง 2.83
4532020020 นางสาวสุวารี จิตรหาร 3
4532020021 นางสาวอรทัย เข้มแข็ง 2.78
4532020022 นางสาวอรยา เสนาบุตร 3.24
4532020023 นางสาวอรวรรณ แสงสว่าง 3.02
4532020024 นางสาวอัจชรียา ทวีศรี 2.91
4532020025 นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย 2.81
4532020026 นางสาวอุทิพร สายกระสุน 2.51
4532020027 นายพิชัย พูนผล 2.86
4532020031 นางสาวจุรีรัตน์ มูลทอง 3.03
4532020033 นางสาวดุษฤดี เจนจับ 3.44
4532020034 นางสาวตรีเนตร เฟื้องทอง 2.51
4532020035 นางสาวทองแสง จินพละ 3.07
4532020038 นางสาวนิตยา มะลิซ้อน 2.77
4532020039 นางสาวนิษา เสียงวังเวง 3.12
4532020040 นางสาวประภัสสร ไกรศร 3.05
4532020041 นางสาวปิ่นแก้ว ดวงจิตร์ 3.11
4532020042 นางสาวรัศมี ส่องแสง 3.27
4532020045 นางสาววิระยา ชูวา 2.74
4532020046 นางสาววิไลรัตน์ สงวนดี 2.97
4532020047 นางสาวศศิธร ละอองทอง 2.73
4532020048 นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข 3.05
4532020050 นางสาวศิริลักษณ์ ภาคพรหม 2.55
4532020051 นางสาวสงกรานต์ อยู่ดี 2.88
4532020052 นางสาวสุธาศิณี บุตรวงษ์ 3.04
4532020053 นางสาวสุวิณา หวังสม 3.2
4532020054 นายคุณากร พันธ์นุรัตน์ 2.48
4532020055 นายธนะรัชต์ วรรณูปถัมภ์ 2.91
4532020056 นายบัญชา มียิ่ง 3.05
4532020057 นายสุรศักดิ์ บุญมี 2.26
4532020058 นายอำนาจ โสรกนิษฐ์ 3
4532020059 นายเอกวัฒร์ วงค์ดินดำ 3.23
4532020060 นางสาวคนิตฐา ท้าวไทยชนะ 2.16
4532020061 นางสาวจันทรา บุญเอก 2.76
4532020062 นางสาวจินตนา เข็มแก้ว 2.22
4532020063 นางสาวจุฑาทิพย์ ผลเจริญ 2.32
4532020065 นางสาวดวงใจ โพธินาม 2.29
4532020066 นางสาวทศพร หาสุข 3.09
4532020067 นางสาวทิพา เศษเสาร์ 2.35
4532020069 นางสาวนัฐธิดา หฤทัยถาวร 1.92
4532020070 นางสาวบุศรา สกุลธรรมพินิจ 2.4
4532020072 นางสาวพัทยา แววงาม 2.24
4532020073 นางสาวแฟ้ว สาแก้ว 3.27
4532020074 นางสาวภาวิณี พริ้งเพราะ 2.39
4532020075 นางสาวรจนา ดวงดี 2.09
4532020076 นางสาวรัชฎา ประดับสุข 2.44
4532020077 นางสาวลัดดาวัลย์ บูรณ์เจริญ 3.23
4532020079 นางสาวสลิลทิพย์ ทองนาค 2.65
4532020082 นางสาวสุนิสา ทองนำ 2.95
4532020083 นางสาวสุภา กลีบม่วง 2.45
4532020084 นางสาวหยาดฝน ขยันดี 2.5
4532020085 นางสาวอนุสรา สุธรรมเทวกุล 2.19
4532020086 นางสาวอมรา สมานทอง 2.81
4532020088 นายธนกร สุวรรณบุตร 2.96
4532020090 นายสิทธิพงค์ เกษมสุข 1.12
4532020091 นายเอกราช อาจเหี้ยม 2.01
4532020092 นางสาวกัญญาวีร์ เหลือล้น 2.91
4532020093 นางสาวคันชิมากรณ์ ธรรมโส 2.43
4532020094 นางสาวจีระวรรณ เจริญยิ่ง 3.3
4532020095 นางสาวทัศนีย์ สารนิม 3.53
4532020097 นางสาวบังอร สังเกตุกิจ 1.2
4532020098 นางสาวประภัสสร ขันทอง 3.47
4532020099 นางสาวรุ่งเพชร อินทร์มีภู 3.08
4532020100 นางสาวสาวิตรี แจ่มใส 3.28
4532020101 นางสาวสุนิภา บูรณ์เจริญ 3.4
4532020102 นางสาวสุภาพร แซ่เตียว 2.75
4532020103 นางสาวอุดม จันทร์เทศ 3.14
4532030001 นางสาวกรทิพย์ พะนิรัมย์ 2.79
4532030003 นางสาวกาญจนา เงางาม 2.84
4532030004 นางสาวจันทนา สุจินพรัม 2.64
4532030005 นางสาวจุฑามาส ดีระเมียส 1.81
4532030006 นางสาวชฎาพร คิดสำราญ 3.13
4532030007 นางสาวณัฐพร ชัยมงคล 2.72
4532030008 นางสาวนภาผ่อง สีดาสะมา 3.3
4532030009 นางสาวน้ำทิพย์ บุญมาก 3.2
4532030010 นางสาวน้ำผึ้ง นิมินรัมย์ 2.18
4532030011 นางสาวนิศารัตน์ มีศรี 3.26
4532030012 นางสาวบุษบา เติมสุข 2.53
4532030013 นางสาวประภาศรี สุบินยัง 2.84
4532030014 นางสาวพัทยา โคตรดี 3.27
4532030015 นางสาวมณีจันทร์ มารศรี 2.21
4532030016 นางสาวรัตนา ใจสูงเนิน 2.56
4532030017 นางสาวรัตนาภรณ์ สมัครดี 2.76
4532030019 นางสาววราลักษณ์ สุทธิยานุช 3.29
4532030020 นางสาววิภาพร แจ่มใส 2.8
4532030021 นางสาววิลัย ศรีทอง 2.88
4532030022 นางสาวศราวรรณ บรรลุสุข 2.9
4532030023 นางสาวศิรินภา ศิลปบุตร 2.95
4532030025 นางสาวศิริรักษ์ สมภักดี 2.82
4532030026 นางสาวสมาพร มังกร 2.47
4532030027 นางสาวสุพรรณี สุนทรทัย 3.52
4532030028 นางสาวอนิสา เพิ่มงาม 3.21
4532030029 นางสาวอรชร จารัตน์ 3.26
4532030030 นางสาวอัญชลี เกษแก้ว 0
4532030031 นางสาวอุมากร ผลเจริญ 2.93
4532040001 นางสาวกันณิกา พลอยรัตน์ 2.49
4532040002 นางสาวกัลยา เงางาม 3.39
4532040003 นางสาวเกษมณี จันทมูล 2.97
4532040004 นางสาวจันทร์ดาว ชิงชัย 2.53
4532040006 นางสาวเจสิตา ประทิพเนตร 2.53
4532040007 นางสาวเฉลิมพร วิเศษ 3.29
4532040008 นางสาวชมพูนุต เทพเทียน 2.49
4532040009 นางสาวชลาทิพย์ เปล่งปลั่งศรี 2.64
4532040010 นางสาวฐิติพร เอิบสุข 2.86
4532040012 นางสาวเทวิกา กิ่งจันทร์ 3.15
4532040013 นางสาวนริศรา บุญเสก 3.04
4532040015 นางสาวมานิดา ทรงแก้ว 2.86
4532040016 นางสาวยุวดี ดอกใหญ่ 2.87
4532040017 นางสาวเรณู พะเนตรรัมย์ 2.57
4532040018 นางสาวฤทัยรัตน์ อินทร์แก้ว 2.66
4532040019 นางสาวลลิตวดี บุญมี 2.48
4532040020 นางสาวลักขณา ช้างแก้ว 3.24
4532040021 นางสาวลัดดาวัลย์ สวยรูป 2.59
4532040023 นางสาววรรณ์ทณา ดาทอง 2.6
4532040024 นางสาววันเพ็ญ สังข์โกมล 1.88
4532040025 นางสาววิลาสินี มีแก้ว 2.75
4532040026 นางสาวสายชล จวงพันธ์ 3.28
4532040027 นางสาวสุชาดา บัวศรี 3.28
4532040028 นางสาวสุภัทรชา ชมชื่น 2.97
4532040031 นางสาวนฤมล นามเวช 0.87
4532040032 นายพเยาว์ บุญพร้อม 3.14
4532040033 นางสาวกรรณิกรณ์ คูสกูล 3.08
4532040034 นางสาวขนิษฐา ดวงปาโคตร 2.97
4532040035 นางสาวจันทร เหล่าเลิศ 3.48
4532040036 นางสาวจิราพร บุญลับ 2.31
4532040038 นางสาวเจนจิรา แก้วปุม 2.5
4532040040 นางสาวเฉลิมรัตน์ แกล้วกล้า 1.85
4532040041 นางสาวณัฏฐธิดา ศิลาชัย 2.33
4532040042 นางสาวดวงพร เพิ่มทรัพย์ 2.88
4532040043 นางสาวนรินทร โสรถาวร 3.15
4532040044 นางสาวลำผึ้ง ปัดทาศรี 2.74
4532040047 นางสาวพนิดา ยิ่งได้ชม 3.22
4532040048 นางสาวรัฏฐญาภรณ์ ธรรมดา 2.94
4532040050 นางสาวมลธิดา หาผลดี 2.46
4532040051 นางสาวมลฤทัย กล้าหาญ 2.51
4532040052 นางสาวศุภลักษณ์ แสนกล้า 2.75
4532040053 นางสาวสมขวัญ พวงอินทร์ 2.88
4532040054 นางสาวสมบุญ เหมือนจิต 3.14
4532040055 นางสาวสังวาลย์ จันทร์งาม 2.42
4532040056 นางสาวสำเร็จ กะแสงจันทร์ 3.06
4532040057 นางสาวสุภัชชา บุญประกอบ 3.43
4532040058 นางสาวสุภา ตื่นเต้นดี 3.05
4532040059 นางสาวสุภารัตน์ สินมาก 2.77
4532040060 นางสาวสุภาวดี สุวรรณลา 3.07
4532040061 นางสาวเสาวพรรณ กองแก้ว 0.91
4532040062 นางสาวอมรรัตน์ หล่อแหลม 2.65
4532040063 นางสาวอรวรรณ เสนาบูรณ์ 3.24
4532040065 นางสาวอัจฉรา ล้วนดี 2.34
4532040066 นางสาวอัมพร ตาริน 2.12
4532040067 นายชำนาญ เหมาะหมาย 3.02
4532040068 นายพูนศักดิ์ แสงทอง 3.17
4532040070 นางสาวจิรนันท์ ล้ำเลิศ 3.12
4532040071 นางสาวฉัตรฤดี จันทินมาธร 2.07
4532040072 นางสาวเฉิดฉาย สมานรักษ์ 2.03
4532040073 นางสาวดาว สุขดี 2.06
4532040074 นางสาวดุจฤดี วิธีดี 2.97
4532040076 นางสาวทิพรัตน์ ตินทอง 2.52
4532040077 นางสาวธาสิณี หาญเสมอ 2.97
4532040079 นางสาวนฤมล พนารินทร์ 3.21
4532040080 นางสาวนันทนา ผลเจริญ 2.68
4532040081 นางสาวน้ำผึ้ง พานเจริญ 3.32
4532040083 นางสาวพรทิพย์ มนตรี 2.52
4532040084 นางสาวพรรณภา บรรลือทรัพย์ 2.26
4532040085 นางสาวพัชรี สกุลทอง 2.27
4532040086 นางสาวพิมพ์ระวี คงยิ่ง 3.13
4532040087 นางสาวรุ่งนภา พันธ์พงษ์ 1.68
4532040089 นางสาวสุดา นาคไชยะ 2.04
4532040091 นางสาวอรทัย สุขแม้น 2.17
4532040092 นางสาวอุมาพร ประเทืองใจ 2.78
4532040093 นายเกียรติศักดิ์ บุญให้ 2.26
4532040094 นายธนศักดิ์ เรืองเจริญ 2.21
4532040095 นายธีรยุทธ ราวทอง 1.53
4532040096 นายธีรยุท มุ่งมี 1.98
4532040097 นายนกลักษณ์ เย็กรัมย์ 2.97
4532040098 นายนรินทร์ ผลว่า 2
4532040099 นายปกรณ์ สุขชีพ 1.57
4532040103 นายวาที บัวแก้ว 2.22
4532040105 นายสุทธิวัตร อัมพะวะสิริ 1.6
4532040106 นายอรรณพ สุไตทอน 1.76
4532040107 นางสาวกรรณิการ์ พิศเพ็ง 2.34
4532040108 นางสาวกรรณิการ์ อนันตสุข 1.69
4532040109 นางสาวจันทนา สว่างไสว 2.51
4532040110 นางสาวเจียง สุขพร้อม 1.91
4532040111 นางสาวฉัตรตรี วิเศษชาติ 3.07
4532040112 นางสาวเดือนเต็ม สายบุตร 2.25
4532040113 นางสาวนิตยา คงทรัพย์ 2.22
4532040114 นางสาวบงกช จรัสธรรมจารี 2.19
4532040115 นางสาวปนัดดา สิงห์โต 2.74
4532040116 นางสาวปริญญา สมบัติวงศ์ 2.95
4532040118 นางสาวพรวดี ใจดีจริง 1.93
4532040121 นางสาวราตรี ยินดีงาม 2.12
4532040122 นางสาวละไม ชาญศรี 2.43
4532040123 นางสาวลัดดาวัลย์ บุญทัน 2.42
4532040124 นางสาววราพร คงวัน 1.92
4532040126 นางสาวสายชล ได้ดี 2.13
4532040127 นางสาวสิรินทรา รูปโฉม 2.67
4532040129 นางสาวสุนีย์ สายกระสุน 2.15
4532040130 นางสาวสุภาพร ทองรส 2.26
4532040131 นางสาวอรทัย สำรวมจิต 2.5
4532040132 นางสาวอัมพร บุญกลาง 2.65
4532040134 นายเกรียงไกร แสนกล้า 2.56
4532040135 นายชาญชัย รุจิยาปนนท์ 2.28
4532040137 นายธุมากร แซ่โง้ว 2.34
4532040139 นายบุลากร สระแก้ว 2.85
4532040140 นายประมวล ทันแก้ว 2.51
4532040141 นายประสิทธิ์ สุขประสพ 2.4
4532040142 นายสมภพ ตั้งอุดมการณ์ 2.42
4532040143 นายสุชาติ สุขสวัสดิ์ 2.93
4532100001 นางสาวแก่นจันทร์ บรรลือทรัพย์ 3.62
4532100002 นางสาวจรรยา นิลแก้ว 3.25
4532100003 นางสาวจันทนา โพนทอง 2.04
4532100004 นางสาวจันทร์มณี ปานเพ็ชร 3.23
4532100006 นางสาวจิราภรณ์ นาคประโคน 2.74
4532100007 นางสาวฐะนิต้า ฤกษ์ดี 3.41
4532100008 นางสาวดวงใจ ทุมทอง 3.81
4532100009 นางสาวนงนุชรีย์ บุญครอง 2.4
4532100011 นางสาวเบญจภัทร ชาญเชี่ยว 2.75
4532100012 นางสาวพัชริน พรมมา 3.28
4532100013 นางสาวพัชรีพร วิเศษชาติ 1.91
4532100014 นางสาวเพ็ญนภา เหล่าสมบัติ 1.85
4532100017 นางสาวมาลี ไชยหาญ 2.63
4532100018 นางสาวยุพา เติมทอง 2.55
4532100019 นางสาวรัตติญา มุมทอง 3.07
4532100020 นางสาววรรณวิไล วุธฒา 2.21
4532100021 นางสาววลัยพร สำราญใจ 2.27
4532100022 นางสาววันเพ็ญ ตลับทอง 2.86
4532100023 นางสาววิภาลัย นามวัฒน์ 1.84
4532100024 นางสาววิไลลักษณ์ ประเสริฐสุขจินดา 3.08
4532100025 นางสาวศรีสุดา ปราศจาก 1.9
4532100026 นางสาวศิริวรรณ บุญครอง 3.16
4532100028 นางสาวสำรวย สมัครดี 3.38
4532100029 นางสาวสุนีย์ แจ่มใส 3.33
4532100030 นางสาวสุภัทรา จรจอม 2.82
4532100031 นางสาวสุมลนารถ สังข์โกมล 2.25
4532100032 นางสาวสุมาลี บุดดี 2.48
4532100033 นางสาวแสงดาว คงชื่นจิตร 1.1
4532100034 นางสาวอมรรัตน์ พรมทา 2.02
4532100035 นางสาวอรฤทัย นึกถูก 3.25
4532100036 นางสาวอัจฉรา บุญรับ 2.71
4532100038 นายพงษ์ศักดิ์ สารพงษ์ 2.34
4532100039 นายวารินทร์ สีดา 1.97
4532100042 นายสาริศ อัมพะวะสิริ 1.73
4532100043 นางสาวจิราพร ขาวงาม 3
4532100044 นางสาวฉันทนา เพียรธรรม 2.58
4532100045 นางสาวณัฐธิตา บุญสวัสดิ์ 2.9
4532100046 นางสาวทิพาพร จันทร์เพ็ญ 2.67
4532100047 นางสาวนวลจันทร์ สวนสันต์ 2.84
4532100049 นางสาวพัชรี เก่านาน 2.8
4532100050 นางสาวพัทยา ดินดำ 3.05
4532100051 นางสาวฤทัย สังสมานันท์ 2.58
4532100052 นางสาววรรณวิษา ฉัตรทอง 2.54
4534010002 นางสาวฆนกาญจน์ เกษรหอม 2.8
4534010003 นางสาวเนตรนภา งามแฉล้ม 2.78
4534010004 นางสาวมณีรัตน์ พงษ์เพ็ชร 2.9
4534010005 นางสาวมาตุลักษณ์ รอดโต 3.21
4534010006 นางสาวรัตนา บุญธรรม 2.97
4534010008 นางสาวรุ่งนภา สายกระสุน 3.17
4534010009 นางสาวฤทัยรัตน์ พรมศรี 3.34
4534010010 นางสาววชิราภรณ์ เชื้องาม 2.78
4534010011 นางสาวสุชาดา บานเย็น 3.48
4534010013 นายอาณัฐ ไชยอารา 3.21
4534020001 นางสาวกรรณิการ์ ต้นเหี่ยม 2.56
4534020002 นางสาวพรรเพ็ญ พรหมงาม 2.91
4534020006 นางสาวศุภศิริ ศรดอก 2.93
4534020008 นางสาวเสาวลักษณ์ กิจนุกร 2.35
4532020044 นางสาววงเดือน ไม่ลืม 1.9
4532020043 นางสาวรุ่งอรุณ ไขจันทร์ 2.84
4322010077 นายกฤษณพล สังเกตกิจ 1.95
4322010102 นางสาวศรีนวล เหลื่อมล้ำ 2.09
4322010154 นายนพรัตน์ แย้มงาม 2.07
4322010191 นายนริศ ยิ่งอินทร์ 1.57
4323010013 นายเสถียร จงยาว 1.5
4622010001 นางสาวกรรณิกา ตั้งทอง 3.19
4622010002 นางสาวกรุณา แรงรายบุญ 2.65
4622010003 นางสาวเกศินี ไชยไทย 3.24
4622010004 นางสาวจันทร์ฉาย คำแหง 3.04
4622010005 นางสาวจันทิมา สติภา 2.9
4622010007 นางสาวธัญญารัตน์ จรจรัญ 3.58
4622010008 นางสาวนาราวรรณ เพชรใสดี 3.43
4622010009 นางสาวน้ำผึ้ง สระแก้ว 3.51
4622010010 นางสาวนิลันดา บุญมาก 3.75
4622010011 นางสาวพนาวัลย์ พรหมวงศ์ 2.92
4622010012 นางสาวพรพิมล มนกลาง 2.73
4622010013 นางสาวเพ็ญศรี นิสัยงาม 2.78
4622010014 นางสาวภัสราภรณ์ ลีรัตน์ 3.53
4622010015 นางสาวมนสิการ ยวงทอง 2.53
4622010016 นางสาวมลศิริ สมัญญา 3.82
4622010017 นางสาวมัตติกา คงมี 3.58
4622010018 นางสาวเยาวลักษณ์ บุญโต 2.17
4622010019 นางสาวราตรี สิงห์ทอง 2.58
4622010020 นางสาววนิดา กองทุน 3.29
4622010022 นางสาววันดี กองแก้ว 3.14
4622010023 นางสาววิภาดา แก่นเดียว 3.41
4622010024 นางสาววิภาวรรณ ซ่อนกลิ่น 3.04
4622010025 นางสาวศันสนีย์ มานุจำ 3.14
4622010026 นางสาวศิริพร สวัสดี 3.02
4622010027 นางสาวศุภวรรณ นบน้อม 3.8
4622010028 นางสาวสุกัญญา เหมือนมี 2
4622010029 นางสาวสุดาทิพย์ ประดับ 3.24
4622010030 นางสาวสุดาวรรณ นามทอง 3.65
4622010031 นางสาวสุทธิกาญจน์ ชมเมิน 3.78
4622010032 นางสาวสุนันทา ดวงศรี 3.34
4622010033 นางสาวสุลิสา ตื่นเต้นดี 3.48
4622010034 นางสาวสุวิมล หมั่นสาน 2.9
4622010035 นางสาวโสภา โสรกนิษฐ์ 3.12
4622010036 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีรังศิลป์ 2.41
4622010037 นางสาวอมรรัตน์ ปัญประโคน 3.26
4622010038 นางสาวอัมพร จิตเย็น 3.02
4622010039 นางสาวอาริษา สำรวมจิตต์ 2.8
4622010040 นายปิยณัติ ทองบุญ 1.41
4622010041 นางสาวกฤษณา มียิ่ง 3
4622010042 นางสาวกัญญา วานุนาม 2.85
4622010043 นางสาวกัญยานี พอกพูน 2.97
4622010044 นางสาวจีรนันท์ จันทางค์ 3.09
4622010046 นางสาวนัตยา ชายฤทธิ์ 3.07
4622010047 นางสาวนาตยา จันทร์กลิ่น 3.39
4622010048 นางสาวนารีรัตน์ รังสรรค์เมธากุล 3.09
4622010049 นางสาวน้ำฝน วุฒิยา 3.04
4622010050 นางสาวนิศา พราวแดง 2.6
4622010051 นางสาวนิศา พรมหงษ์ 2.63
4622010052 นางสาวบุษบา แสนกล้า 2.73
4622010053 นางสาวปนิดา กุลัดนาม 3.04
4622010054 นางสาวปัทมา เครื่องทองใหญ่ 2.73
4622010055 นางสาวพรใจ มั่นจิตร 2.36
4622010056 นางสาวพรทิพย์ ชื่นรัมย์ 2.75
4622010057 นางสาวพาริกา ปลื้มใจ 2.63
4622010058 นางสาวพิชารัตน์ ที่สำราญ 2.8
4622010059 นางสาวเพ็ญนภา ศรกล้า 2.58
4622010060 นางสาวมาริสา อุสาห์พรม 2.8
4622010061 นางสาวมาลิณี สุขสวัสดิ์ 3.09
4622010062 นางสาวรุ่งทิวา แสนกล้า 2.46
4622010063 นางสาวลักขณา คิดสุข 2.8
4622010064 นางสาววราภรณ์ ธรรมนาม 2.48
4622010065 นางสาววาสิณี ทรงศรี 3.24
4622010066 นางสาววิมล ทองมาก 2.8
4622010067 นางสาวศิรินภา แก่นจันทร์ 2.97
4622010068 นางสาวศิริพร พลึกรุ่งโรจน์ 3.46
4622010069 นางสาวศิริรัตน์ ศาลางาม 2.82
4622010070 นางสาวสาริตา บุญรอด 2.7
4622010071 นางสาวสุภาพร อยู่เสน 3.04
4622010072 นางสาวสุมนา สง่างาม 3.09
4622010073 นางสาวสุลัดดา ล้ำเลิศ 3.41
4622010074 นางสาวสุวรรณี วงษ์มี 1.92
4622010075 นางสาวเสาวภา อยู่ปูน 2.58
4622010076 นางสาวเสาวลี บุญคล้อย 2.68
4622010077 นายนฤชา อย่าเสียสัตย์ 3.8
4622010078 นายวธัญญู พวงธรรม 2.9
4622010079 นายสมภูมิ งามนุช 2
4622010080 นายอนุพงษ์ ศรีกาญจนสอน 3.09
4622010081 นางสาวกษมา กังวาฬ 2.31
4622010082 นางสาวเกษร แสนกล้า 3.7
4622010083 นางสาวจรรยารักษ์ มีแก้ว 3.73
4622010084 นางสาวจันทร์ทิพย์ โสติยา 2.75
4622010085 นางสาวจารุวรรณ นาสมบูรณ์ 3.36
4622010086 นางสาวจิตอารีย์ ประยงค์หอม 1.78
4622010087 นางสาวชมชื่น คุชิตา 3.8
4622010089 นางสาวณัฐิรา สาระโชติ 3.24
4622010090 นางสาวนันทิยา อินทร์สอน 2.02
4622010091 นางสาวน้ำฝน โคตรสมบัติ 2.02
4622010092 นางสาวน้ำฝน ฉิมงาม 2.36
4622010093 นางสาวนิติยา ภาสวัสดิ์ 2.29
4622010094 นางสาวนิภา ฤทธิ์กำลัง 3.82
4622010095 นางสาวเบญจวรรณ สืบเทพ 3.21
4622010096 นางสาวผกาทิพย์ โสลา 1.85
4622010097 นางสาวฌารินดา โพธิ์แก้ว 2.8
4622010098 นางสาวพนัดดา แสงทับทิม 3.07
4622010099 นางสาวพรประภา กระแสโสม 3.24
4622010100 นางสาวพัชรินทร์ นิลแก้ว 2.14
4622010101 นางสาวพิกุล ดาทอง 3.19
4622010102 นางสาวรัชนก เสาชัย 2.73
4622010103 นางสาวรัตนา ผ้าผิวดี 1.51
4622010104 นางสาววรรณวิศา เพิ่มบุญ 3.14
4622010105 นางสาวศรีนวล หมายจันดี 2.92
4622010106 นางสาวศิริพร หมู่ดี 2.85
4622010107 นางสาวศิริพรรณ ชวนชุมกัน 2.36
4622010108 นางสาวสถิตย์ภรณ์ พระสุวรรณ 2.36
4622010109 นางสาวสรัญญา จิตเย็น 1.8
4622010110 นางสาวสายฝน ฝอยจันทร์ 3.51
4622010111 นางสาวสุริยา แผ่นยาใหญ่ 2.19
4622010112 นางสาวอรษา ทองประดับ 2.95
4622010113 นางสาวอรุณี ยาจิตร 2.95
4622010114 นางสาวอุดมพร บุญส่ง 2.87
4622010115 นางสาวอุลัยลักษณ์ คำอุด 3.87
4622010116 นายคำตา สุขช่วย 3.39
4622010117 นายอนิวัฒน์ วลมา 2.9
4622010118 นางสาวกรณิการ์ นพพิบูลย์ 2.15
4622010119 นางสาวกัญญา ศาลางาม 2.07
4622010120 นางสาวกุลชนา นอกกระโทก 2.3
4622010121 นางสาวกุลธิดา สมคิด 2.77
4622010123 นางสาวเกษร สุขน้อย 2.42
4622010124 นางสาวจรรยา บุญเสริม 3.22
4622010125 นางสาวจิตรวดี มีคม 2.25
4622010126 นางสาวจิราภรณ์ สืบเพ็ง 2.3
4622010127 นางสาวจุฑามาศ เคราะห์ดี 1.8
4622010128 นางสาวชนัดดา เอื้อเฟื้อสุข 2.52
4622010129 นางสาวนวลฉวี พะนิรัมย์ 2.7
4622010130 นางสาวนิตยา แสนสุข 3.17
4622010132 นางสาวบัวลิน แท่งทอง 2.7
4622010133 นางสาวปัทมา งามคง 2.1
4622010134 นางสาวพรพิมล จันทร์สุวรรณ์ 2.87
4622010135 นางสาวพรศิริ ไหมทอง 2.42
4622010137 นางสาวพัชรินทร์ บริสุทธิ์ 2.5
4622010138 นางสาวพัชรียา ตรงใจ 2.6
4622010139 นางสาวมยุรี เกิดเหมาะ 1.62
4622010140 นางสาวมลธิชา มณีวงศ์ 1.82
4622010141 นางสาวมัทนีย์ บุญจง 2
4622010142 นางสาวรัตนา อะโรคา 2.2
4622010143 นางสาวรัตนาวดี เพิ่มมี 2.6
4622010145 นางสาวรานี ล้ำเหลือ 2.12
4622010146 นางสาวเรณู ชาติเหิม 2.1
4622010147 นางสาววรรณนิศา ศิลปบุตร 3.05
4622010148 นางสาววรรณวิสา สุบินดี 3.02
4622010150 นางสาววิภาวดี พินโสภา 1.72
4622010151 นางสาวศิริพร พยอมหอม 2.42
4622010153 นางสาวสมศรี นับงาม 2.7
4622010154 นางสาวสรัญยา หฤทัยถาวร 1.85
4622010155 นางสาวสุนันทิณีย์ ภาคคำ 1.87
4622010157 นางสาวอัจฉรา รักมิตร 2.32
4622010158 นางสาวอารีย์ กล้วยทอง 2.6
4622010159 นางสาวอุษา ยิ่งมีมา 2.52
4622010160 นายชินเขต ถูกจิตต์ 2.05
4622010161 นายธวัชชัย โสรถาวร 3.05
4622010163 นางสาวกิตติยา แนวโธสง 2.31
4622010164 นางสาวจุรีพร วิโรจน์รัตน์ 3.02
4622010165 นางสาวดวงเดือน สอยโว 3
4622010166 นางสาวทักขิณา สมปอง 3.26
4622010168 นางสาวเทพนรินทร์ ยิ่งได้ชม 1.51
4622010169 นางสาวธนพร ขนานแข็ง 2.9
4622010170 นางสาวนันทรัตน์ ภูมิสุข 2.41
4622010171 นางสาวนารีรัตน์ คำอานา 3.29
4622010172 นางสาวนิตยา อินทนูจิตต์ 1.87
4622010173 นางสาวนิภาพร ไม่ลืม 2.24
4622010174 นางสาวนุชจรี คำดี 1.95
4622010175 นางสาวนุชรา ทองคำ 3.14
4622010176 นางสาวนุชรี ศิริไสย์ 1.73
4622010177 นางสาวปรางค์ฟ้า บุตรงาม 3.31
4622010178 นางสาวเพ็ญนภา หล่อแหลม 2.8
4622010181 นางสาวภาวินี เปรียบกล้า 2.21
4622010183 นางสาวลักขวรรณ อินทรนุช 2.19
4622010184 นางสาววนิดา คงชูดี 2
4622010185 นางสาววนิดา นิยมดี 1.87
4622010186 นางสาววรรณภา ภูสูง 1.51
4622010188 นางสาววิลัยรัตน์ คุชิตา 2.65
4622010189 นางสาววิลาวัลย์ อินทอง 1.68
4622010190 นางสาวศิรินภา มีพร 2.26
4622010191 นางสาวศิรินญา เพิ่มพร 3.51
4622010192 นางสาวศิริพร ศรีบุญ 2.85
4622010193 นางสาวสายรุ้ง มีแก้ว 2.31
4622010195 นางสาวสุพัตรา คำกองแก้ว 2.31
4622010196 นางสาวสุมาลี คุ้มทอง 2.26
4622010197 นางสาวสุรีรัตน์ สิงห์ทอง 2.29
4622010198 นางสาวสุรีรัตน์ รองจันทร์ 2.78
4622010199 นางสาวอภัสรา พูดชอบ 3.41
4622010200 นางสาวอรทัย วิเศษสิทธิ์ 2.41
4622010201 นางสาวอัมพิกา พรหมลิ 2.7
4622010202 นางสาวอินทิรา กล้างาม 2.73
4622010203 นางสาวกัญชพร ตรงคำนึง 2.19
4622010204 นางสาวกัญยาณัฐ เสาวยงค์ 1.29
4622010205 นางสาวกาญจนา เรืองประโคน 2.97
4622010206 นางสาวเกษร บุญโสดากร 3.46
4622010208 นางสาวจิตมาพร สอนพินิจ 0
4622010209 นางสาวจินตหรา ยอดเสาวดี 2.73
4622010210 นางสาวจีรภา ชูเส้นผม 2.68
4622010211 นางสาวดาราวรรณ ฉลาดแหลม 2.34
4622010213 นางสาวฐิติมา สำราญใจ 1.63
4622010215 นางสาวนิศา บุญสวัสดิ์ 2.75
4622010216 นางสาวเนตรนภา เทียนทอง 1.87
4622010217 นางสาวบุญรวม ก้านอินทร์ 2.68
4622010218 นางสาวปนิดา เชิดสุข 2.12
4622010219 นางสาวปริมประภา สิทธิหนองคู 2.14
4622010220 นางสาวปวีณา แสนกล้า 3.04
4622010221 นางสาวผุสดี อย่าลืมดี 2.41
4622010222 นางสาวพรยศ ศรีไพรสนท์ 2.07
4622010223 นางสาวพลอยมณี ศรียะนัย 2.75
4622010225 นางสาวรัตนา สิมมา 0.58
4622010229 นางสาววาสนา บริบูรณ์ 2.02
4622010230 นางสาววิภา ถาพรผาด 2.39
4622010231 นางสาววิศาวดี กิ่งจันทร์ 1.21
4622010232 นางสาวศิริพร พันธ์ภา 1.48
4622010233 นางสาวสุกัญญา ยอดธนวัฒน์ 2.51
4622010234 นางสาวสุธินี วรรณูปถัมภ์ 2.07
4622010235 นางสาวสุริยาพร ศรีโพธิ์ลา 2.53
4622010236 นางสาวอนงค์ วรรณวงศ์ 1.95
4622010237 นางสาวอัมพิกา สรรพจารย์ 3.19
4622010238 นางสาวอุไรวรรณ ภูเดช 2.17
4622010239 นางสาวอุษา สุกใส 2.51
4622010240 นายจิตวิสุทธิ์ มีแก้ว 2.31
4622010241 นายอมรเทพ ดีสม 1.31
4622010242 นางสาวกัลยา เสนาะเสียง 1.58
4622010243 นางสาวคำใส บันเทิงใจ 3.26
4622010244 นางสาวจรรยา แสนกล้า 2.9
4622010245 นางสาวชนากานต์ ไวย์วุฒิ 0.58
4622010246 นางสาวชุติกาญจน์ ปรักมาศ 0.09
4622010247 นางสาวณัฐธิดา แก้วเรือง 3.51
4622010248 นางสาวนันทวัน วงค์กลาง 3.26
4622010249 นางสาวน้ำทิพย์ ยืนยง 2.29
4622010250 นางสาวน้ำฝน ชูเชิดดอก 3.09
4622010251 นางสาวนิตยา วาพัดไทย 1.92
4622010252 นางสาวนิตยา ศรีขาว 2.39
4622010253 นางสาวเบญจมาภรณ์ พอกพูน 2.24
4622010254 นางสาวปรียาพร ชินศรี 2.09
4622010256 นางสาวพจนีย์ โพธิ์แก้ว 1.58
4622010257 นางสาวมัลลิกา สายบุตร 2.92
4622010258 นางสาวรสสุคนธ์ อินธิเดช 2.24
4622010259 นางสาวรุ้งเดือน วิทยาขาว 3.75
4622010260 นางสาววราภรณ์ แสวงสุข 3.53
4622010261 นางสาววราภรณ์ เชิดสุข 2.14
4622010264 นางสาววิมลสิริ หวังจิต 2.97
4622010265 นางสาววิยะดา เหล่าดี 2.07
4622010266 นางสาววีนา ตุ้มทอง 3.14
4622010267 นางสาวศรารัตน์ เขียววิลัย 1.12
4622010268 นางสาวศศินภา ผลวัฒน์ 3.02
4622010269 นางสาวศิริลาวัลย์ สถิตสุข 1.43
4622010270 นางสาวสายรุ้ง โกยสำราญ 3.17
4622010271 นางสาวสาลิณี จำปาทอง 3.17
4622010272 นางสาวสิรินทรา ทองโยธี 2.82
4622010273 นางสาวสุภัทรา เพิ่มทรัพย์ 1.95
4622010274 นางสาวสุวรรณา บุญปลอด 1.34
4622010275 นางสาวอนงนาฏ ศักดิ์ศรีจันทร์ 2.92
4622010276 นางสาวอรพรรณ มั่นหมาย 0.24
4622010277 นายธิติกร กัลยา 1.85
4622010278 นายนพรัตน์ วัดโสภา 1.95
4622010280 นายวรวิทย์ บุญเย็น 1.31
4622010281 นายเอกพงศ์ ถึงนาค 2.14
4622010282 นางสาวกิตติญา ปนันทา 1.51
4622010283 นางสาวเกษสุดา แย้มชื่น 2.17
4622010284 นางสาวจินตนา สร้อยระย้า 0.8
4622010285 นางสาวจินตหรา ตินานพ 3.6
4622010286 นางสาวจุฑามาศ ยอดแก้ว 1.78
4622010287 นางสาวชนันท์ สิงห์หาญ 2.95
4622010288 นางสาวชมพูนุช บุญทน 3.51
4622010289 นางสาวชลธิชา จันทร์กาบ 1.82
4622010290 นางสาวทิพย์สุคนธ์ รุ่งเรือง 2.17
4622010291 นายนุกูล ก้อนทอง 2.29
4622010293 นางสาวผกาวัลย์ เป็นพร้อม 3.36
4622010294 นางสาวพนัดดา ล้านทอง 2.6
4622010295 นางสาวพรวิภา พิลาศรี 3.19
4622010296 นางสาวพิมพา บุญตน 2.53
4622010297 นางสาวภัทราภรณ์ ศิวะสุข 0.09
4622010298 นางสาวภาวินี นาคชาติ 1.63
4622010299 นางสาวยานุมาศ พิมโคตร 2.6
4622010300 นางสาวยุวเรศ เป็งหน้อย 3.07
4622010301 นางสาวยุวลี ศรีระอุดม 2.41
4622010303 นางสาวลัดดา ศรีจันทร์ 0.92
4622010304 นางสาววนิดา อินทร์สำราญ 2.51
4622010305 นางสาวสิริมา ประเสริฐศรี 3.78
4622010306 นางสาวสุกัญญา ปลื้มใจ 3.14
4622010308 นางสาวสุนิสา กองม่วง 2.36
4622010309 นางสาวสุภาพร หล่อแหลม 2.75
4622010310 นางสาวสุภาพร ผิวงาม 3.24
4622010311 นางสาวสุรีภรณ์ โคประโคน 3.24
4622010312 นางสาวสุวรรณา เปรียบยิ่ง 2.85
4622010313 นางสาวสุวรรณา พรมศรี 1.85
4622010315 นางสาวอัญชลี ชมภู 2.46
4622010316 นางสาวอุทุมพร มาลัยทอง 2.48
4622010317 นายกฤษฎากร บัวทอง 1.95
4622010318 นายเจริญชัย เถาว์ประสาท 1.6
4622010320 นายอรุโณทัย มโนชัย 1.41
4622010321 นายอำพล พอกพูน 2.26
4622010322 นางสาวศิริพร กองแก้ว 2.07
4624030001 นางสาวนรินพร สารพัตร์ 1.3
4624030002 นางสาวนิตยา เบญจมาศ 2.85
4624030003 นางสาวปทุมวดี ชัยมีเขียว 2.92
4624030004 นางสาวพิไลวรรณ สินสิทธิ์ 2.95